Polityka Prywatności - Amrit

(22) 675 88 80

Dostawa do 23:00

ul. Kondratowicza 25

(22) 663 41 55

Dostawa do 23:00

ul. Mickiewicza 27

(22) 638 04 20

Dostawa do 23:00

ul. Górczewska 97

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zakres przetwarzania i przechowywania danych zebranych podczas odwiedzin strony internetowej www.amrit.pl

Amrit sp. z o. o. sp.k.  z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.  Aleja "SOLIDARNOŚCI" 117 /206 00-140 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000583497 (dalej zwany „Amrit”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.amrit.pl, Poniżej zawarte zostały informacje o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o użytkownikach portalu www.amrit.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera lub skontaktowania się z Amrit poprzez formularz, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera lub skontaktowanie się z Amrit poprzez formularz. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”). Do przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest zgoda wyrażona przez Użytkownika a w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi „Newsletter” lub skontaktowania się z Amrit poprzez formularz. Dane są chronione przed dostępem osób trzecic. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych, a także żądania ich usunięcia.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Amrit sp. z o. o. sp.k.  z siedzibą w Warszawie

ul.  Aleja "SOLIDARNOŚCI" 117 /206 00-140 Warszawa,

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu www.amrit.pl, w szczególności w ramach wykonywania usługi „Newsletter”, oraz komunikacji z użytkownikami za uprzednim uzyskaniem od nich zgody.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji „Newslettera”, a także okres realizacji polityki marketingowej Amrit.


Dane automatycznie zapisywane (dane nieosobowe)

Podczas odwiedzin strony internetowych www.amrit.pl następuje w sposób automatyczny zapis ogólnych danych nieosobowych (rodzaju przeglądarki internetowej, liczby wizyt, średniego czasu poświęconego na przeglądanie strony, odwiedzonych podstron). Zbieranie powyższych informacji ma na celu polepszenie zawartości i funkcjonalności strony. Powyższe dane nie są przetwarzane i nie są udostępniane stronom trzecim.

Pliki Cookies

Regulaminy dotyczący plików Cookies został określony w oddzielnym dokumencie i jest dostępny pod adresem  http://amrit.pl/polityka-cookies.

 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek www.amrit.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych może zostać przez Użytkownika w każdej chwili cofnięta.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.